Kommunfullmäktige 25 april 2022, del 2
Starttider för ärendena i denna del: 0:00:15 - Kommunrevisionen informerar. 0:06:35 - Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Stöcke 13:7 med flera inom Stöcke, Umeå kommun. 0:16:10 - Exploateringsavtal för Stöcke 13:7 med flera. 0:17:15 - Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten – uppsamlingsärende. 0:22:45 - Redovisning av motioner 2022, delrapport 1. 0:28:50 - Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden. 0:32:30 Motion 14/2021: Motorgård till bilburna ungdomar; Maria Nilsson, Lars-Arne Ivert och Petter Nilsson (SD). 0:41:30 - Motion 15/2021: Åtgärder mot antisemitismen i Umeås skolor; Björn Kjellsson (L). 1:43:50 - Motion 19/2021: Sälj kommunens semesterlägenheter i Hemavan; Petter Nilsson (SD) och Maria Nilsson (SD). 2:15:35 - Interpellation: Är löneläget för vårdbiträden okej? Åsa Bäckström (V). 2:57:25 - Interpellation: Avbryt vänortssamarbetet med ryska staden Petrozavodsk; Anders Ågren (M). 3:33:10 - Interpellation: Pengar till ett förstärkt föräldrastöd; Veronica Kerr (KD). 3:45:30 - Interpellation: Arbetsmiljön inom socialtjänsten i Umeå; Anders Norqvist (L).
132 visningar
Card image cap 03:06:59 73 visningar 11 månader sedan
Kommunfullmäktige 25 april 2022, del 1
Card image cap 02:17:49 31 visningar 11 månader sedan
Kommunfullmäktige 28 mars 2022, del 1
Card image cap 04:50:59 120 visningar 12 månader sedan
Kommunfullmäktige 28 mars 2022, del 2