Kommunfullmäktige 29 april 2024, del 2
0:00:00 - Förvärv av byggnad på ofri grund – Sömmen 1 (Thoren Arena) (fortsättning från del 1)
1.29:30 - Motion 19/2023: Utred förutsättningarna för ett inrättande av ungdomsfullmäktige i Umeå kommun; Hanna Lundin Jernberg (L)
2:38:45 - Utökning av stadsdelen Klockarbäcken
2:40:40 - Antagande: Detaljplan för Backen 6:1
2:42:42 - Antagande: Detaljplan för Sävar 62:1 med flera
2:45:47 - Utökat verksamhetsområde för vatten och spill för Bullmark 4:53
2:47:30 - Aktualitets- och relevansprövning av styrdokument
2:52:08 - Redovisning av motioner, delrapport 1 2024
2:52:35 - Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden
2:54:00 - Interpellation: Eldning på egen tomt; Maja Westling Palmberg (C)
3:10:35 - Interpellation: Uppföljning av placerade barns betyg; Hanna Lundin Jernberg (L)
3:32:00 - Interpellation: Är det dags att uppdatera de lokala värdighetsgarantierna? Veronica Kerr (KD)
3:53:20 - Interpellation: Ett stärkt föräldraskapsstöd; Lucas Nilsson (KD)
4:13:35 - Interpellation: Tid för att dela ut medicin; Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP)
51 visningar