Kommunfullmäktige 17 juni 2024, del 2
Tidskoder för ärendena i del 2 (eftermiddag)
0:00:55 – Budgetdebatten fortsätter från del 1
0:02:54 – Kommunrevisorerna informerar
0:06:03 – Budgetdebatten fortsätter
3:01:34 – Kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden januari–april 2024
3:02:05 – Taxa för rengöring och brandskyddskontroll
3:03:20 – Revidering av reglemente för styrelse och nämnder
3:04:00 – Rekommendation gällande undertecknande av CEMR-deklarationen
3:30:10 – Avtalssamverkan Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Älvsbyns kommuner – tillsyn och kontroll
3:31:00 – Antagande: Planeringsstrategi för Umeå kommuns översiktsplanering
5:05:17 – Antagande: Detaljplan för Sävar 61:1 med flera – omdragning av Kungsvägen och gång- och cykelbro
5:08:20 – Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Böleå 12:2
5:09:30 – Antagande: Detaljplan för Stadsliden 6:2 med flera – Olofsdal
5:12:55 – Valärenden avsägelser och anmälningsärenden
46 visningar